Prices - Preise
UNTERKUNFTSPREISE - ACCOMMODATION RATES (Euro)
APARTMENT
(per apartment)
01.05.–15.06. 16.06.-06.07. 07.07.–24.08. 25.08.-14.09. 15.09.-31.10.
1: A4
. . . . .
2: A2
. . . . .
3: R2 bedroom
. . . . .